MONT PELERIN CEMİYETİ - KÜRESEL SERMAYENİN BEYNİ > Alıntı : 1 KİTABIN II. BÖLÜMÜNDEN ALINTI

Leoni, 1960’ların ortasında Çin üzerine geliştirdiği bir tezinde de, ülkenin “komünist baskıdan kurtulma ve yeniden gelişmeye açılması için izlenecek temel yol Taoizmin anti-otoriter mistisizmine geri dönüşe bağlı” olduğunu öne sürüyordu. Bugün İtalya Torino’da bir Bruno Leoni Enstitüsü kurulmuştur. Enstitü 1981’de Antony Fisher tarafından kurulmuş görünen Atlas Ekonomik Araştırma Vakfı tarafından desteklenmektedir.

Sloganı “Dünyaya Özgürlük Getirir” olan ABD Arlington merkezli Atlas Ekonomik Araştırma Vakfı (Atlas Economic Research Foundation) Türkiye’ye hiç de yabancı değildir. Son süreçte hızla bitiveren “Liberal Düşünce” kuruluşları bu vakıfla iç içedir. Örneğin Liberal Düşünce Topluluğu bunlardan en önde gelenidir. Bu dernek, kendi tanımlamaları ile “26 Aralık 1992'de Ankara'da informel bir şekilde tesis edildi. Kuruluşunu ise 1 Nisan 1994'te tamamladı ve bu tarihten itibaren faaliyetlerine resmen başladı. Topluluğun amacı, çağdaş medeniyetin temelinde yatan fikri geleneklerin Türkiye'de tanıtılmasını temin etmek; piyasa ekonomisi, etik, özgürlük, insan hakları, adalet, barış, eşitlik, hoşgörü, hürriyetçi demokrasi gibi, insanların güven, düzen ve refah içerisinde yaşamasını sağlayan değerlerin ve kurumların anlaşılmasına ve benimsenmesine yardımcı olacak çalışmalar yapmak; vatandaşlarımızın düşünme ve muhakeme kabiliyetlerini geliştirmek için başvurabilecekleri fikrî, felsefî, emprik kaynakların oluşumuna katkıda bulunmak; dernek amaçlarına uygun araştırma ve inceleme faaliyetlerinde bulunan kimselere maddî ve manevî destek sağlamak ve buna benzer faaliyetlerde bulunmaktır. Topluluk, ayrıca bu doğrultuda Türkiye'nin temel problemlerine liberal ilkelerle bağdaşan çözüm yolları bulmayı ve kamu politikasının oluşturulmasında etkili ve yetkili odakları yeniden eğitmeyi ve bilgilendirmeyi hedeflemektedir.” Ankara Maltepe’de kurulu derneğin Başkanı Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Atilla Yayla’dır. Yayla, Zaman gazetesine de yazmaktadır. Liberal Düşünce Topluluğu, 15-17 Eylül 1996’da İstanbul’da 28. Uluslararası Atlas Toplantısı’nı gerçekleştirmiştir. Bu toplantıya Atlas Ekonomik Araştırma Vakfı ve Friedrich Naumann Vakfı katılmıştır. Toplantı katılımcıları arasında Atlas Ekonomik Araştırma Vakfı Başkanı Alejandro Chafuen, Friedrich Naumann Vakfı’ndan Wilhelm Humman, Hardy Bouillon, Dan Peters, Dr. Fred Singer, Imad Ahmad, Antony Sullivan, Judge Ricardo Rojas, Detmar Doering, Deepak Lal, Zef Preci, Claudio Doltu, Barun Mitra, Beyong Ho Gong, Maria Ghersi, Cüneyt Ülsever, Prof. Vural Fuat Savaş, Eser Karakaş, Osman Okyar, Mehmet Aydın, Serdar Aktan, Burhan Ghalioun, Hüseyin Sak, Orhan Morgil, Özlem Çağlar, Sibel Yaman, Gözde Ergözen ve Ataç Ünlü de vardır.

Bu toplantıdan bir süre sonra Prof.Dr. Atilla Yayla’ya, Mont Pelerin Cemiyeti’nin 3-6 Nisan 2004'te Hamburg-Almanya'da düzenlenen Bölgesel Toplantısına katılıp “Süper Devletler, Küçük Devletler ve Özgürlük - Super States, Small States an Freedom" başlıklı bir tebliğ sunarken rastlarız. (Bu tebliğin geniş bir özetini Ekler Bölümü’ne aldık.) Liberal Düşünce Derneği'nin yöneticileri arasında ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İhsan Dağı ve Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Mustafa Erdoğan da vardır. “Liberal Düşünce Topluluğu aktif politikayla ilgilenmemektedir. Partilere karşı bağımsızdır. Bir fikir grubu olarak faaliyet göstermektedir. Topluluk bu çerçevede özgürlüğe, piyasa ekonomisine, insan haklarına, liberal demokrasiye inanan, bunu fikrî veya meslekî çalışmalarıyla kanıtlamış, bu değerlerin ve kurumların gelişmesi ve yaygınlaşması için entellektüel düzlemde mücadele etmeye istekli, kabiliyetli ve verimli insanları bünyesinde toplamaya yönelmektedir” ama yukarıda adı sayılan yöneticilerinin bir diğer ortak noktaları ise yazı ve çalışmalarında AKP hükümetini desteklemeleridir. Topluluk, Avrupa Komisyonu’nun katkısı ile “Dinlerarası İlişkiler: Seküler ve Demokratik Bir Sistemde Barış İçinde Varoluş”, "Yasal ve Sosyal Çerçevede Türkiye'de İfade Hürriyeti: Sınırlamalar, Tavsiyeler ve Teşvikler"; Uluslararası Serbest Teşebbüs Merkezi (Center for International Private Enterprise) CIPE'nin katkısı ile "Yasama Danışmanlığı Hizmeti" ve "İslam, Sivil Toplum ve Piyasa Ekonomisi"; Merkezi Hollanda Den Haag'da Postbus 16440 - 2500 BK adresinde bulunan ve amacı 3.dünya ülkelerindeki sosyal amaçlı projelere destek vermek olan, finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan CORDAID'in katkısı ile "Dernekleşme Özgürlüğü" gibi projeler yürütmektedir. Son olarak liberalist düşüncenin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Hans Herman Hoppe’yi 13-23 Mart 2005 tarihleri arasında Türkiye'ye getiren topluluk, Ankara, İstanbul ve İzmir'de hem Bahçeşehir, Yaşar, Fatih ve İstanbul Üniversitelerinde konferanslar verdirdi ve hem de danışma ve tartışma toplantılarına katılımı sağladı. Öte yandan topluluk, yine bu yıl, iktisatçılar ile siyaset bilimciler ve hukukçular kongreleri birleştirerek 14 - 15 Mayıs 2005 tarihinde Ankara'da –Demokrat Parti’nin iktidara gelişinin 55. yılı nedeniyle- "Özgürlük ve Demokrasi" başlıklı ortak bir kongre toplayacaktır.

 


Sayfa : 43-44-45