MONT PELERIN CEMİYETİ - KÜRESEL SERMAYENİN BEYNİ > Alıntı : 3 KİTABIN EKLERİNDEN BİR ALINTI

Merkezi Hollanda Den Haag'da Postbus 16440 - 2500 BK adresinde bulunan ve amacı 3.dünya ülkelerindeki sosyal amaçlı projelere destek vermek olan, finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan CORDAID'in destek olup finanse ettiği Türkiye faaliyetlerinden bazıları :

- Liberal Düşünce Topluluğu tarafından 2002-2003 yılları arasında "gelecekte siyasî ve bürokratik süreçlerde görev almaya talip gençlerin bu yönde yetiştirilmesi, onlara özellikle demokrasi ve siyaset bilimi alanında teorik dersler yanında pratik dersler vererek bilgi, tecrübe ve uzmanlık kazandırılması amacıyla düzenlenecek bir dizi seminer ve proje gruplarından oluşan Demokrasi Okulu" isimli bir program yürütülmüştür. Demokrasi Okulu Programı ayrıca, Ankara dışında, Konya, Samsun ve Sivas'ta da gerçekleştirilmiştir. Bu proje tamamlanmış olmakla birlikte, Liberal Düşünce Topluluğu, ileriki zamanlarda da yerel sivil inisiyatifler ve üniversitelerle işbirliği yaparak bölgesel demokrasi okulları düzenlemeyi planlamaktadır.

- Yine Liberal Düşünce Topluluğu tarafından 2001 yılında "Dernekleşme Özgürlüğü" projesi yürütülmüştür. "Günümüzde, demokrasinin tesisinde ve sürdürülmesinde sivil toplum kuruluşlarının vazgeçilmez bir yeri olduğu konusunda genel bir mutabakattan söz etmek mümkündür. Bu çerçevede, Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Avrupa Birliği'ne üyeliği sürecinde, pek çok yasal düzenlemenin yanında, dernek yasalarının da uluslararası standartlara kavuşturulması öncelik kazanmaktadır. Liberal Düşünce Topluluğu, bu proje çerçevesinde, Türkiye'de dernekleşme özgürlüğünü teşvik etmeyi, dernekleşme özgürlüğünün önündeki sınırlamalara dikkat çekerek, yasal ve anayasal koruyucularını kuvvetlendirmeyi ve muhtelif engelleri kaldırmak için çözüm önerileri geliştirmeyi öngören bir önrapor hazırlamıştır. Bilahare bu raporun sunulduğu ve rapor çerçevesinde dernekleşme özgürlüğünü düzenleyen normların ele alındığı ve bu alanda yapılması gereken reformun niteliğinin muhtelif boyutlarıyla tartışıldığı bir konferans düzenlemiştir. Bu konferansın ardından nihai bir Dernekleşme Özgürlüğü raporu yayınlanmıştır." (Buna ilişkin rapor http://www.liberal-dt.org.tr/files/derneklesme_raporu.pdf adresinde görülebilir.)

- Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Şirketi (BTC Şirketi) tarafından Kars'ta 2003 yılında köylerde hijyen eğitimi projesi başlatıldı. CORDAID, şirketin toplumsal yatırım programı faaliyetlerini desteklemek üzere, köy kadınları, ergenlik çağındaki kızlar ve ilkokul öğrencilerine yönelik hijyen eğitimi için 13.000 $ sağladı.

- CORDAID, Başkanlığını Yüksel Selek'in yaptığı Kadınlarla Dayanışma Vakfı'nın (KADAV) da destekçisidir. Vakıfın, bugüne kadar olan faaliyetlerine finansal destek sunan diğer kuruluşlar arasında American Friends Service Committee (AFSC), NGO Kobe, UMCOR, ECHO-Mercy Corps, İstanbul Hollanda Konsolosluğu ve Başbakanlık Teşvik Fonu SRAP Programı da vardır.

- CORDAID, Anafilya Vakfı'nın Van'daki ilköğretim okullarına Doç. Dr. Abdurrahman Aksoy'un faaliyetleriyle yaptırdığı ünitelerin destekçisidir.

- Van Yüzüncü Yıl Üniviversitesi tarafından 1999 yılında Bitlis Valiliği'nce desteklenen Aygır Gölü'nde (Adilcevaz/BİTLİS) Ağ Kafeslerde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yetiştiriciliği projesine TÜBİTAK ile birlikte CORDAID (proje no. H-333/1073) de katılmıştır.

- T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü'nün duyurduğuna göre KADAV tarafından Kocaeli Köseköy'de yaptırılan Yeni Adım Sitesi'nin 2003 yılındaki açılış töreninde Devlet Bakanı Güldal Akşit de katılmış ve konuşmasında desteğinden dolayı CORDAID'e teşekkür etmiştir.

- CORDAID, Iğdır’da açılan AB destekli Kadın Toplum Merkezi'ni de finanse etmiştir. Örgütün yönetim kurulu başkanlığını yürüten ve aynı zamanda Hollanda Hıristiyan Demokrat Partisi (CDA) kadın kolları komisyon üyesi de olan Iğdırlı Fatma Aktaş, konu ile ilgili olarak Iğdır’da belediye düğün salonunda kalabalık bir topluluğa konuşmuş ve 4 yıllık bir çalışma sonunda Iğdır ve Nahçıvan’ı kapsayan rapor hazırladıklarını, Cordaid’in vasıtası ile Iğdır’da böyle bir merkez açmayı uygun gördüklerini belirterek şunları söylemiştir: “4 kişilik Hollandalı ekiple bir haftadır Iğdır’dayız. Şimdilik sadece bir bina kiralayarak merkezimizi oluşturduk. Bu proje Iğdırlı kadınların desteği ile faaliyet gösterecek. Bu projede çalışmak isteyen sivil inisiyatifli insanları eğitim amaçlı olarak 3–6 aylık zaman dilimlerinde Hollanda’ya götüreceğiz. Kuruluşumuz kadınlarımızın bilinçlendirilmesi konusunda yoğun çalışma içerisinde olacak. Bütçe olarak ilk yıl için 55 bin Euro ödenek ayrıldı. Projelerin işlemesine göre destek artacak.”

- "Herkes için eşit ve ulaşılabilir yaşam" şiarını öne süren ve “yoksullaşan insan topluluklarının, etkin katılımları ile öznel sorunlarına yönelik çözüm geliştirebilme olanaklarını teşvik eder. İhtiyaç alanları etrafında sivil toplum kuruluşu, kooperatif, iktisadi işletme, vakıf gibi kuruluşlar kurarak ve/veya olan kuruluşlarıda yönlendirerek birleşmelerini" desteklemeyi hedeflediğini söyleyen Ulaşılabilir Yaşam Derneği'nin (UYD) Tunceli Kırsal Kalkınma ve Bingöl Psiko - Sosyal Destek Projeleri de CORDAID tarafından finanse edilmiştir.

- Adapazarı Büyükşehir Belediyesi de İtfaiye Teşkilatı'nın eğitimi için gerekli finansmanı CORDAID'den almış ve çalışmalar ICET Eğitim Organizasyonu bünyesinden Uluslararası Eğitmen Charles Mc Clung tarafından yürütülmüştür.

...........................

Yukarıda listelenen Sivil Toplum Kuruluşları arasında Türkiye merkezli uluslararası insani yardım örgütü International Blue Crescent (IBC-Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı) da yer almaktadır.

2000 yılında kurulan vakıf, amaçlarını "Türkiye ve Dünya da insanlığın karşılaştığı savaş, deprem, sel vb. doğal ve insani felaketlerin yol açtığı gıda, sağlık, barınma ve diğer acil ihtiyaçlarının giderilmesi konularında insani yardımlarda bulunmak; Bu gibi durumlarla karşılaşan insanların acil ihtiyaçlarının giderilmesinin ardından eğitim, sağlık, altyapı vb. konularda yaşamın sürdürülebilmesi ve yeniden yapılanmasına katkıda bulunacak kalkınma projelerini temin etmek ve uygulanmasını sağlamak konusunda her türlü çalışmayı planlamak ve yürütmek; Bütün bunların gerçekleştirebilmesi için ulusal ve uluslararası alanlarda gerekli hazırlıkları yapmak, ilgili kuruluşlarla ilişki kurmak ve gerekli organizasyonları sağlamak" şeklinde açıklamaktadır ve "Kuruluşundan günümüze; yurtiçi ve yurtdışında gerek kendi imkanları, gerekse Birleşmiş Milletler, diğer uluslararası kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla anlaşmalar yaparak ortak hareket eden Vakfımız, insanlığın yararına önemli çalışmalar yürütmüş ve yürütmeye devam etmektedir" demektedir. Vakfın yönetiminde örneğin Başkan Yardımcısı Muzaffer Baca gibi Mülkiye kökenli ve “Türkçü-Milliyetçi” eğilimli bir yazar (Namık Kemal Zeybek, Erol Altunoğlu, Ziya Başkan, Feyzullah Budak, Altemur Kılıç, Mustafa Kahramanyol, Kürşat Zorlu, Hamdi Mert, Yalçın Özkan ile birlikte Ay Gazete'de yazmaktadır) bulunmaktadır. Ama işin ilginç yanı IBC de Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı ile ilgilenmektedir. Vakıf tarafından, BTC Konsorsiyumu tarafından ihaleyle duyurulan Boru Hattı Çevresindeki yerleşim birimlerinin kalkındırılmasına yönelik proje çağrısına başvurma kararı alınmış ve bu çerçevede Ardahan İlinin kalkınması için proje hazırlanıp sunulması kararlaştırılmıştır. Vakıf proje grubu Ardahan'ı ziyaret ederek Valilik, Posof, Hanak, Damal kaymakamlıkları ve belediye başkanlarıyla birlikte bölgenin kalkındırılması için ortak bir proje hazırlamış ve projeyi BTC konsorsiyumuna sunmuştur. Proje başarılı bulunup Ardahan için 2003-2005 döneminde BTC tarafından 900 bin dolar kaynak vakıf vasıtasıyla kullanıma sunulmuştur.Vakıf, Maliye Bakanlığına başvurarak bu proje için KDV muafiyeti almıştır. Muafiyet BTC ile Türk hükümeti arasındaki protokol çerçevesinde temin edilmiş ve Ardahan İli Kalkınma Projesi çerçevesinde 2003 yılında çeşitli faaliyetler gerçekleştirmiştir. Öte yandan vakıf, Irak ile de ilgilidir. Irak'taki savaşın başlamasının ardından Kuzey Irak'ta mağdur durumdaki Türkmenlere yardım için vakıf harekete geçmiş ve gelen yardım taleplerini işbirliği protokolü imzaladığı merkezi Ankara'daki Türkmeneli Kültür ve İşbirliği Vakfı aracılığıyla Kuzey Irak'a ulaştırmaya başlamışır. Bu çerçevede Almanya ve ABD'deki kuruluşlar Malteser, Americares ve Adra ile işbirliği yapmıştır. 2004 yılı sürecinde de faaliyetlerini genişleten vakıf, yine Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı BTC konsorsiyumundan Kahramanmaraş ilinin Toplumsal Kalkınma Projesi için destek istemiş, Ardahan'daki çalışmalarına Avrupa Birliği ihalelerine katılarak yenilerini eklemeyi hedeflemiştir. Öte yandan da Erzincan Refahiye ilçesi kaymakamlığıyla ortak bir kalkınma çalışması başlatmıştır. Ne ki, vakıfın "Türkçü-Milliyetçi" eğilimli yöneticisine karşın işbirliği içinde olduğu uluslararası örgütler şöyle sıralanmaktadır : Action Aid India - (Hindistan), ADRA Adventist Development and Relief Agency - (ABD), AJWS American Jewish World Service - (ABD), CIDA Canadian International Development Agency - (Kanada), Canadian Relief Foundation - (Kanada), CRS Catholic Relief Services - (ABD), Feed The Children (USA), DRF International Development And Relief Foundation - (Kanada), IPC International Protestant Churches - (ABD), Islamic Relief - İngiltere, SDCA Swiss Development and Cooperation Agency - (İsviçre), UMCOR United Methodist Committee on Relief - (ABD) ve Worldcare - (ABD). Vakfın yardım kampanyalarına ayni ve nakdi katkıda bulunarak destek verenler arasında da Ankara Protestan Kiliseleri Yardım Grubu, Gemini Foundation - HSBC (İngiltere), Huntsman Corporation (ABD), OEM General Electric (ABD), Reuters Foundation (İngiltere) ve Trocaire (İrlanda) bulunmaktadır. Şu günlerde de yoğun çalışmalarda bulunan vakıf, Sivil Toplum Kuruluşlarının eğitimiyle ilgili bir merkez kurmayı ve yönetimine Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara'yı getirmeyi planlamaktadır.

 


Sayfa : 335-336-338-339-340